Farm ở Pinjar cần người picking làm việc các ngày thứ 2, 3, 4 mỗi tuần

17/03/2023 15:40 0 bình luận
Farm ở Pinjar cần người picking làm việc các ngày thứ 2, 3, 4 mỗi tuần.

Farm ở Pinjar cần người picking làm việc các ngày thứ 2, 3, 4 mỗi tuần.

Ai cần việc thi gọi Gary 0408916197.