Shop nail mới Balwyn gần Boxhill, Camberwell, Hawthorn, Kew cần tuyển thợ sns, waxing

06/02/2023 14:40 0 bình luận
Shop nail mới Balwyn gần Boxhill, Camberwell, Hawthorn, Kew cần tuyển thợ sns, waxing làm được cuối tuần. Lương có thuế + super

Shop nail mới Balwyn gần Boxhill, Camberwell, Hawthorn, Kew cần tuyển thợ sns, waxing làm được cuối tuần
Trước shop có tram 109
Có chỗ parking cho thợ
Shop có khai thuế và đóng super
Không cắt ngày mùa đông
Liên hệ: 0420263988