Cần tìm người phụ bán Shop Takeaway ở Double Bay

10/03/2023 14:50 0 bình luận
Cần tìm người phụ bán Shop Takeaway ở Double Bay. Ưu tiên Nữ. Thời gian làm việc từ 9h30 đến 2h30.

Cần tìm người phụ bán Shop Takeaway ở Double Bay. Ưu tiên Nữ

Thời gian làm việc từ 9h30 đến 2h30.

Lương từ 20$/h

Call: 0412976438