Cách viết mẫu đơn xin nghỉ phép ra nước ngoài để xin visa

07/11/2019 17:10 0 bình luận
Cách viết đơn xin nghỉ phép năm chuẩn, mẫu giấy xin nghỉ phép công ty đi du lịch bằng tiếng Anh, song ngữ, quy định viên chức đi du lịch nước ngoài.

Trong hồ sơ xin thị thực đều cần mẫu đơn xin nghỉ phép để xin visa dành cho những người đang trong thời gian lao động ở một tổ chức. 

Lãnh sự quán sẽ xem qua đơn xin nghỉ phép du lịch khi xét duyệt hồ sơ. Vậy nên một lá đơn được chuẩn bị cẩn thận kèm đầy đủ chữ ký của cấp trên, bộ phận nhân sự sẽ góp phần thể hiện độ chuyên nghiệp, chứng minh được bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi và dự định ngày đi và ngày về, điều này sẽ gia tăng thêm cơ hội đậu visa. Ngoài ra, cách viết đơn xin nghỉ phép năm đầy đủ lý do nghỉ phép và thông tin cũng giúp cho đơn của bạn được cấp trên và nhân sự dễ dàng phê duyệt hơn.

Bạn sẽ cần quyết định cho nghỉ phép đi du lịch tiếng Anh hoặc song ngữ Anh Việt đi kèm hồ sơ và được xác nhận. Vậy cách viết mẫu đơn xin nghỉ phép du lịch nước ngoài cần nội dung gì? Quy định nghỉ phép hiện nay thế nào? Cùng giacmouc.com tìm hiểu trong bài sau:

Cách viết mẫu đơn xin nghỉ phép ra nước ngoài để xin visa

Cách viết mẫu đơn xin nghỉ phép ra nước ngoài để xin visa

Cách viết mẫu đơn xin nghỉ phép du lịch nước ngoài

Tham khảo nội dung mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch nước ngoài sau đây:

Mẫu 1: Mẫu giấy xin nghỉ phép năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty …………………… ……………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ……………………… ………………………….

Tôi tên là: ………………………… …………………………………   Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: ………………………………………… …………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………… ………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………… ……………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho tôi được:

Nghỉ phép đi du lịch: ……………………………………… ……………………………….

Tại: ……………………………………… ………………………………………….

Từ ngày: ……………………………..…   Đến ngày: ………………………………

Tôi xin cam kết trở về đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                                                                   ….., ngày….tháng….năm

Ban Giám Đốc                        Phòng HC – NS    Trưởng bộ phận                           Người làm đơn

 (Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên)                                                     (Ký, họ tên)

 

Mẫu 2: Mẫu đơn xin nghỉ phép công ty chuẩn không hưởng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………................................

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận …………………………………………..................................

Tôi tên là: ………………………………………………   Nam/ Nữ: ………….......

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ………………………………… Tại: ……………….....

Chức vụ hiện tại: …………………………………………………………………...

Đơn vị công tác: ………………………………………………………...................

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………….................…

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận …………………………… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ  ngày……………đến ngày ……….….

Lý do nghỉ phép:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tôi xin tự nguyện ………… (*) ………… trong thời gian nghỉ không hưởng lương.

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                                                              ……, ngày…..tháng…..năm

   Giám Đốc                      Phòng HC – NS                       Trưởng bộ phận                  Người làm đơn

  (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)                              (Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên)

 

Mẫu 3: Mẫu đơn xin đi du lịch nước ngoài của Đảng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi :

- Đảng ủy Phường……………………….;

- Phòng Nội vụ Quận 11;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11.

Tôi tên là: ………………………………….……..…………nam/nữ:………………

Sinh ngày: ……………………. Nơi sinh: .…..…………….…..…… Đảng viên:

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………..…………………….…………………

Chứng minh nhân dân số: ………… Cấp ngày ……./……./........ tại:

Hộ chiếu số: ……………………… Cấp ngày ……./……./.......... tại:

Điện thoại liên lạc: ..……………………...

Chức vụ Đảng: …………………… Chức vụ chính quyền: ………………………...

Đơn vị công tác: …………………………..…………………….…………………...

Thời gian tham gia công tác:

Lương đang hưởng: .............................Tên ngạch: …………..…………

Mã số: …….......... Bậc: …..

Hệ số: ……...… Phụ cấp thâm niên vượt khung: …..... Phụ cấp chức vụ: ...............

Tổng số ngày được nghỉ phép trong năm (số ngày phép):

Số ngày đã nghỉ phép ra nước ngoài:

Số ngày đã nghỉ phép năm (không kể thời gian nghỉ phép ra nước ngoài):

(Cá nhân nêu lý do và nguyện vọng xin phép đi nước ngoài)

Nơi đi: Đi nước nào?............................ Mục đích chuyến đi?...........................

Trong năm đã làm hồ sơ xin phép đi ra nước ngoài:…….lần, đến các nước:

Thời gian đi: (Nêu rõ thời gian đi từ ngày /tháng /năm đến ngày/ tháng /năm?)

Kinh phí: Do cá nhân tự túc hoặc do tổ chức – cá nhân nào đài thọ.

Mã số Hồ sơ CBCC:……..

Tôi làm đơn này đề nghị Thủ trưởng đơn vị xem xét, trình cấp có thẩm

quyền giải quyết nguyện vọng đi nước ngoài của tôi vào thời gian trên, và xin cam

kết sẽ thực hiện đúng quy định của Nhà nước về xuất nhập cảnh.

 

               Ý kiến Thủ trưởng đơn vị                                            Quận 11, ngày tháng năm 20..

                                                                                                                         Ký tên

Tham khảo thêm nhiều thông tin du lịch Úc ở các địa điểm vui chơi hot nhất, thủ tục làm visa và các dự án mua bán BĐS Úc trên tin tức úc châu hôm nay.

Mẫu 4: Mẫu đơn, giấy xin nghỉ phép du lịch bằng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

*****

APPLICATION FOR LEAVE OF ABSENCE

                   To: – Director Board of …

                          – Division of Administration and Human Resource

My full name is:

Title:

Work location:

Company’s address:

I write this application to get the leave of absence approval by the Director Board and Division of Administration and Human Resource:

From ...…/...…/….. to ...…/….../…...

Reason:

I will arrange my work and duties with my colleagues and undertake to return to work in due time.

Sincere thanks!

                                                                                                                                                                        …, date … month … year …

            Director Board                                                                                                    Applicant

 (Signed, full name and sealed)                                                                               (Signed, full name)

 

Mẫu 5: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch song ngữ Anh-Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

*****

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

LEAVE APPLICATION FORM

 

Kính gửi: ...............................................................................................................

To: .........................................................................................................................

Tôi tên: ..................................................................................................................

My name is: ...........................................................................................................

Chức vụ: ................................................................................................................

Position: .................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị lãnh đạo công ty cho tôi nghỉ phép

Now I am writing this to get the approval by the Board of Directors for my leave of absence

Từ ngày: ..................................... đến ngày: ..........................................................

From: ..........................................  To: ....................................................................

Lý do: ......................................................................................................................

Reason: ...................................................................................................................

Trong thời gian nghỉ phép, tôi sẽ bàn giao đầy đủ công việc cho đồng nghiệp của tôi

During vacation, I will hand over the work to my colleagues

Kính mong Ban Giám Đốc công ty xem xét chấp thuận.

I sincerely hope the Board of Directors would consider and approve my leaving.

                                                                                                                                                                                    Trân trọng

                                                                                                                                                                                   Your faithfully

                                                                                                                                                               Ngày/date … tháng/month … năm/year …

       Xác nhận của công ty                                                                               Người làm đơn

 Confirmation of the Company                                                                              Applicant     

Quy định chế độ nghỉ phép của người lao động

Những ai làm việc đủ 12 tháng ở một doanh nghiệp đều được hưởng chế độ nghỉ phép hưởng lương:

- Người lao động ở điều kiện bình thường được nghỉ 12 ngày phép một năm.

- Người lao động ở điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Y tế quy định, người lao động khuyết tật được nghỉ 14 ngày phép một năm.

- Người lao động ở điều kiện đặc biệt khắc nghiệt, nặng nhọc, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Y tế quy định được nghỉ 16 ngày phép một năm.

Doanh nghiệp có thể quy định nghỉ phép với người lao động và người lao động cũng được thỏa thuận để nghỉ nhiều lần hoặc nghỉ gộp.

Số ngày nghỉ phép sẽ không tính vào Thứ 7 (nếu không làm thứ 7) và Chủ nhật.   

Trường hợp trong khi nghỉ phép phải nhập viện sẽ không được trợ cấp ốm đau theo bảo hiểm y tế.

Khi số ngày phép hết, bạn vẫn có thể xin nghỉ phép không lương.

* Quy định viên chức đi du lịch nước ngoài:

Quy định cán bộ công chức nghỉ phép đi du lịch nước ngoài nếu là Đảng viên cần được xin giấy xác nhận nghỉ phép đi du lịch từ cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở.

Những trường hợp vi phạm quy định đảng viên đi du lịch nước ngoài bao gồm tự ý đi mà không nộp mẫu đơn đảng viên đi du lịch nước ngoài, đi không đúng mục đích với đơn xin phép, đi nước ngoài và không về.

Trên đây là giấy xin nghỉ phép đi du lịch với các form xin nghỉ phép cụ thể để bạn tham khảo có thể sử dụng làm mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch Úc. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về thủ tục làm visa, truy cập visa úc trên giacmouc.com để xem các giải đáp thắc mắc cũng như kinh nghiệm làm visa tỷ lệ thành công cao nhất.

Giải đáp, tư vấn miễn phí cụ thể nhất thủ tục visa Úc, thông tin du học, BĐS Úc:

Mr. Giang Luong

Suite 10, 10 Droop Street, Footscray, Victoria, Australia 3011

Điện thoại: +61 433686879

Tel: +61 3 9689 1030

Fax: +61 3 9689 1041

Email: luonghonggiang@gmail.com

Thảo Trần